હુઇડામાં આપનું સ્વાગત છે

ગ્લાસ પ્રોડક્ટ્સ પ્રક્રિયા

ht

કાચો માલ

ht
tet

ગ્લાસ ફર્નેસ

ht
bd

બનાવે છે

htr

ઇલેક્ટ્રિક અનીલિંગ ભઠ્ઠી

ht
hrth

છાપવા

ht
er

ફ્રોસ્ટેડ

as

પેકેજ

ht
v

પેકેજ

ht
d

પરિવહન